Skip to main content
AML West
© 2024 - AML West - Alle rechten voorbehouden
AML West

AML West

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de websites

Algemeen

Onderstaande teksten zijn van toepassing op onze websites vallende onder Sonic Healthcare Benelux hier genoemd ‘het laboratorium’.

De groep Sonic Healthcare Benelux omvat volgende vennootschappen:

Intellectuele eigendomsrechten

Door de toegang tot en het gebruik van één van onze websites verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van onze sites, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sonic Healthcare Benelux.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het laboratorium levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal men de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het laboratorium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze sites ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van onze sites (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het laboratorium geeft geen garanties voor de goede werking van onze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze websites.

Het laboratorium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het laboratorium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website wordt beheerst door het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze websites.

Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het laboratorium

Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van het medisch laboratorium, waarvan het adres van de maatschappelijke zetel vermeld is op voorzijde, en waarnaar hieronder steeds wordt verwezen als het ‘het laboratorium’. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk door het laboratorium werden geaccepteerd.

Accreditatie

Een aantal van onze laboratoria zijn geaccrediteerd voor een groot aantal analyses. Een gedetailleerde lijst van analyses die onder externe accreditatie vallen, is op het laboratorium beschikbaar. Het kwaliteitssysteem omvat de pré- en postanalytische fase en de analytische fase zelf.

Aanbiedingen

Aanbiedingen en prijsopgaven zijn altijd vrijblijvend en slechts geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Aanvragen

Aanvragen voor analyses dienen te worden verstrekt met een specifiek aanvraagformulier van het laboratorium (op papier en/of digitaal) of op een andere schriftelijke en duidelijke wijze. Het laboratorium accepteert mondelinge aanvullingen op bestaande aanvragen en legt dit schriftelijk vast. Het laboratorium heeft de bevoegdheid een aanvraag niet te aanvaarden en verplicht zich in dat geval de opdrachtgever onmiddellijk te verwittigen.

Aansprakelijkheid

Het laboratorium verplicht zich de werkzaamheden volgens de algemeen aanbevolen klinische standaarden uit te voeren, doch staat niet in voor het bereiken van enig resultaat. De weergegeven analyseresultaten dienen steeds nauwkeurig te worden geïnterpreteerd met de nodige medische deskundigheid van de aanvrager of een andere hiertoe aangezochte medische expert. In geval van twijfel over de analyseresultaten dient in eerste instantie het laboratorium hierover te worden gecontacteerd voor nadere toelichting. Iedere aansprakelijkheid van het laboratorium voor door de opdrachtgever of derden geleden schade, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van aantoonbare of grove fout, in welk geval de aansprakelijkheid van het laboratorium beperkt is tot EUR 25.000,00 per schadegeval.

Geheimhouding

Het laboratorium verplicht zich te houden aan de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer behalve in geval van andersluidende wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Wel heeft het laboratorium het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-, referentie-, statistische- of wetenschappelijke doeleinden waarbij bovengenoemde wetgeving onverminderd van toepassing blijft.

Stalen, transport en bewaring

De opdrachtgever levert stalen voor onderzoek aan volgens richtlijnen van het laboratorium. Indien zo overeengekomen, staat het laboratorium in voor transport van stalen volgens de regels der kunst, doch is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging, noch tijdens het transport noch op het laboratorium zelf. Het laboratorium bewaart de stalen volgens standaard richtlijnen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Uitvoering

Het laboratorium bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden van het laboratorium worden uitgevoerd. Informatie hieromtrent is voor opdrachtgevers beschikbaar.

Resultaten

Het laboratorium richt de resultaten uitsluitend aan de opdrachtgever, tenzij deze hiertoe schriftelijk andersluidend opdracht geeft. Het rapport mag door de opdrachtgever alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij na schriftelijke toestemming van het laboratorium.

Prijzen

Het laboratorium factureert analyses, onderworpen aan de RIZIV-wetgeving aan tarieven zoals door de Overheid vastgelegd. Evenwel zijn er in het laboratorium ook niet geconventioneerde verstrekkers zodat, in sommige gevallen, een supplement kan aangerekend worden. Analyses buiten RIZIV factureert het laboratorium volgens een standaard prijslijst, tenzij anders schriftelijk door het laboratorium overeengekomen.

Betaalvoorwaarden

Elke factuur wordt door de ontvanger als definitief beschouwd tenzij deze binnen de 21 dagen na factuurdatum een met redenen omkleed protest per aangetekend schrijven instuurt. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Voor facturen gedateerd tot 31/08/2023 bedragen de aanmaningskosten €5 (eerste herinnering) en €8 (tweede herinnering).
Voor facturen gedateerd vanaf 01/09/2023, en in geval van niet-betaling of onvolledige betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldatum, ontvangt u alsnog een kosteloze ingebrekestelling zodat u minstens 14 dagen de tijd heeft om zonder bijkomende kosten te betalen na verzending van deze herinnering/ingebrekestelling.  Hierna kan een schadebeding aan u worden aangerekend: €20 voor facturen tot €150, €30 voor facturen tussen de €150,01 en €500, en €65 voor facturen hoger dan €500,01 dit volgens het wetboek “XIX-Schulden van de Consument” van 4 mei 2023. Hiernaast kunnen ook verwijlinteresten op de nog te betalen som tegen de interestvoet cf. de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties aangerekend worden. 
Na het verstrijken van de betalingstermijnen kan in geval van niet-betaling uw dossier overgedragen worden aan een schuldinvorderaar.

Klacht

Het laboratorium verplicht zich klachten van opdrachtgevers over welk aspect van de medisch-analytische dienstverlening dan ook, zorgvuldig te behandelen.

Andere talen

Bij interpretatieverschillen in vertalingen van deze tekst, primeert de Nederlandstalige versie.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgische recht; voor het beslechten van geschillen is uitsluitend de rechter te Antwerpen bevoegd.